Ιστορικές Πινακίδες & Πιστοποίηση

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ.

Τα μέλη του Σ.Ι.Σ.Α. έχουν δικαίωμα να προμηθεύονται Βεβαιώσεις Χαρακτηρισμού, Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης και ιστορικές κρατικές πινακίδες (Ν. 4850/21) για τα αυτοκίνητά τους, εφόσον αυτά είναι ηλικίας 30 ετών και τηρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις.

Για να κατεβάσετε την Αίτηση Βεβαίωσης Χαρακτηρισμού πατήστε ΕΔΩ

Επίσης μπορούν προαιρετικά να εκδίσουν κάρτα FIVA μέσω του ΣΙΣΑ από την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, η οποία είναι προαιρετική και έχει ισχύ για 10 έτη.

Η Τεχνική Επιτροπή ελέγχει το όχημα σε όλα τα σημεία του, την αυθεντικότητα των υλικών, μηχανικών μερών και εξαρτημάτων, τις σωστές και κάτω από εργοστασιακές προδιαγραφές επεμβάσεις, κατά τη διάρκεια της ζωής του οχήματος, την εμφάνιση του αμαξώματος και εν γένει τη συνολική παρουσίαση του οχήματος και κάνει τις παρατηρήσεις για τυχόν διορθώσεις σύμφωνα με τον Τεχνικό Κώδικα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιού Οχήματος FIVA.

Για την διαδικασία της έκδοσης (υποβολή αίτησης – έλεγχος τεχνικής επιτροπής – έκδοση πιστοποιητικού) θα πρέπει να απευθύνεστε στα γραφεία του Σ.Ι.Σ.Α. Μετά την πιστοποίηση, για την Διαδικασία της Ασφάλισης θα πρέπει να απευθύνεστε στα γραφεία του Σ.Ι.Σ.Α.

Εδώ θα δείτε την τελευταία ενημέρωση σχετικά με τις Κρατικές Ιστορικές Πινακίδες

Στις 3 Απριλίου 2023 μπήκε σε εφαρμογή ο Νόμος 4850/2021, που μεταξύ άλλων ορίζει την διαδικασία χορήγησης κρατικών ιστορικών πινακίδων. Σύμφωνα με τον Νόμο 4850/2021 και την Υπουργική Απόφαση 341900.2022 αρμόδιοι φορείς χορήγησης της Βεβαίωσης Χαρακτηρισμού είναι ΜΟΝΟΝ η Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α, η Ο.Μ.Α.Ε και η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

Η Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α είναι ο εκπρόσωπος της FIVA στην Ελλάδα και μπορεί να πιστοποιεί αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και την πλειοψηφία των αυτοκινούμενων οχημάτων γενικότερα.

Η Ο.Μ.Α.Ε είναι ο εκπρόσωπος της FIA στην Ελλάδα και μπορεί να πιστοποιεί αυτοκίνητα.

Η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. είναι ο εκπρόσωπος της FIM στην Ελλάδα και μπορεί να πιστοποιεί μοτοσυκλέτες.

Ο Σ.Ι.Σ.Α. είναι ιδρυτικό μέλος της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ, έχει πιστοποιημένους τεχνικούς εφόρους και μπορεί να εκδίδει Βεβαιώσεις Χαρακτηρισμού & Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης μέσω της Ομοσπονδίας (ΕΟ.ΦΙΛΠΑ).

Ο νέος νόμος διαχωρίζει σε: α) σε οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος πριν από την έναρξη ισχύος του άνω νόμου και β) σε οχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιστορικού ενδιαφέροντος μετά την έναρξη του άνω νόμου (δηλ τις 3/4/2023).

Α. Για τα οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί πριν τις 3/4/2023 απαιτείται αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του οχήματος, από τους ορισμένους κατά το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο αρμόδιους φορείς. Με απλά λόγια δεν απαιτείται Βεβαίωση Χαρακτηρισμού και καμία άλλη επί πλέον πιστοποίηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή των ορθών τίτλων ιδιοκτησίας, η ορθή διατήρηση της ήδη πιστοποιημένης κατάστασης του οχήματος και να μην υπάρχουν αποκλίσεις από τα ήδη καταγεγραμμένα στοιχεία στην χορηγηθείσα πιστοποίηση. Οι κάτοχοι αυτών των οχημάτων οφείλουν να περάσουν  τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) & να διαγράψουν το όχημα από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Εσφαλμένα κυκλοφορεί η άποψη ότι πρόκειται περί οριστικής διαγραφής, ενώ στην ουσία πρόκειται περί μετεγγραφής στο νεοσύστατο Μητρώο  Ιστορικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου. Κατόπιν αυτής της διαδικασίας χορηγείται άδεια κυκλοφορίας με διάρκεια ισχύος δύο (2) έτη.

Β. Για τα οχήματα που χαρακτηρίζονται μετά τις 3/4/2023 απαιτείται Βεβαίωση Χαρακτηρισμού από έναν από τους ανωτέρω αρμόδιους φορείς και μετά οι κάτοχοι αυτών των οχημάτων οφείλουν να περάσουν  τεχνικό έλεγχου (ΚΤΕΟ) και να διαγράψουν το όχημα από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Κατόπιν αυτής της διαδικασίας χορηγείται άδεια κυκλοφορίας με διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη.

Η διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Χαρακτηρισμού είναι η εξής:

1. Επιθεώρηση από τεχνικό έφορο του ΣΙΣΑ (μέλος της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ) με κόστος επιθεώρησης 30€, εφόσον το όχημα προσέλθει στο χώρο επιθεώρησης του εχνικού εφόρου ή στον ΣΙΣΑ

2. Καταβολή 90€ για έκδοση Βεβαίωσης Χαρακτηρισμού πενταετούς ισχύος

3. Εγγραφή νέου μέλους & συνδρομή τρέχοντος έτους συνολικά 60€. Τα εγγεγραμμένα μέλη καταβάλουν συνδρομή τρέχοντος έτους 50€. Κάθε μέλος καταβάλει μία συνδρομή και μπορεί να διαθέτει απεριόριστα αυτοκίνητα.

Ο λογαριασμοί του ΣΙΣΑ είναι:

Πειραιώς GR2601716040006604163205291

Eurobank GR5402603810000080200862874

Εθνική GR7601106560000065600442704

Σε μελλοντικό χρόνο, για τη διατήρηση των στοιχείων κυκλοφορίας, οι κάτοχοι ιστορικών οχημάτων οφείλουν πριν την λήξη ισχύος της άδειας (2-ετούς ή 5-ετούς), να εφοδιάζονται από τους αρμόδιους φορείς με Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης  διάρκειας πέντε (5) ετών.

Η διαδικασία χορήγησης Βεβαιώσεων Χαρακτηρισμού έχει ήδη ξεκινήσει καθώς και ο Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων (ΚΤΕΟ) και η Έκδοση Αδειών καθώς και η Χορήγηση Κρατικών Ιστορικών Πινακίδων μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου.

Παρακαλούμε προσέξτε τα παρακάτω:

Δεκτά οχήματα που έχουν χαρακτηρισθεί από τους παρακάτω φορείς πριν τις 3/4/2023:

ΕΟ.ΦΙΛΠΑ: Δεκτά όλα τα οχήματα

ΟΜΑΕ: Δεκτά όλα τα αυτοκίνητα

AMOTOE: Δεκτά όλες οι μοτοσυκλέτες

ΕΟΟΕ: δεκτά μόνον οχήματα χαρακτηρισμένα από το 2013 έως 16/10/2017

ΕΛΠΑ:  δεκτά μόνον οχήματα χαρακτηρισμένα έως 31/12/2019

Δεκτά οχήματα που έχουν χαρακτηρισθεί από τους παρακάτω φορείς μετά τις 3/4/2023:

ΕΟ.ΦΙΛΠΑ: Δεκτά όλα τα οχήματα

ΟΜΑΕ: Δεκτά όλα τα αυτοκίνητα

AMOTOE: Δεκτά όλες οι μοτοσυκλέτες

Χρήσιμες οδηγίες κατά την διαδικασία περιοδικού τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και χορήγησης Κρατικών Ιστορικών πινακίδων:

  1. Πρέπει να έχετε μαζί σας όλα τα έγγραφα που ορίζει ο νόμος:

α) Τίτλος Ιδιοκτησίας (άδεια ή έγγραφα εκτελωνισμού ή διαγραφή) και

β) Πιστοποίηση (αποδεικτικό πιστοποίησης για οχήματα χαρακτηρισμένα πριν τις 3/4/2023 ή Βεβαίωση Χαρακτηρισμού ΕΟ.ΦΙΛΠΑ, ΟΜΑΕ, ΑΜΟΤΟΕ για οχήματα χαρακτηρισμένα μετά τις 3/4/2023).

  1. Μέχρι τις 28/2/2024: Αν το όχημα είναι σε κίνηση δεν έχετε καταβάλει τα τέλη του 2024, τότε αμέσως μετά το ΚΤΕΟ πρέπει να κάνετε ηλεκτρονική ακινησία και να προσέλθετε στην αρμόδια υπηρεσία με τις παλαιές πινακίδες ανά χείρας, αλλιώς κατά την διαδικασία διαγραφής/ταξινόμησης θα πληρώσετε τα τέλη του 2024 της συμβατικής πινακίδας και τα τέλη της ιστορικής πινακίδας, εφόσον το όχημα σας είναι 30-44 ετών.
  2. Αν το όχημα είναι σε ακινησία με φυσική κατάθεση πινακίδων στην εφορία, τότε θα χρειαστείτε μία Βεβαίωση Ακινησίας από την Εφορία με ΠΡΟΣΦΑΤΗ ημερομηνία έκδοσης.
  3. Αν το όχημα είναι εκτελωνισμένο, πρέπει να έχετε μαζί σας:

α) τα έγγραφα εκτελωνισμού,

β) την πρωτότυπη αλλοδαπή άδεια ή έστω μία φωτοτυπία αυτής.

  1. Για οχήματα που έχουν χαρακτηρισθεί πριν τις 3/4/2023 αποφύγετε να παραδώσετε την πρωτότυπη κάρτα FIA ή FIVA και κρατήστε οπωσδήποτε μια επικυρωμένη φωτοτυπία.
  2. Αν το όχημα σας είναι 30-44 ετών, τότε θα πρέπει ΑΜΕΣΑ (εντός 1 εργάσιμης μέρες) να πληρώσετε τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος (50€ έως 200€) μέσω mycar.gr, αλλιώς κινδυνεύετε με πρόστιμο ισόποσο των τελών κυκλοφορίας.