ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΣΑ ΓΙΑ ΠΚΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν οδηγίας της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ (Αρ. Πρ.2555-27/9/2019) και παρόλο που ο Σύλλογος μας διαφωνεί κάθετα λόγω της προσωρινότητας του μέτρου, οφείλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι για την κυκλοφορία των οχημάτων με ιστορικές πινακίδες και για τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος.

Συγκεκριμένα:

  1. Τα οχήματα πρώτης ταξινόμησης έως και το 1969 πρέπει να εφοδιαστούν με Βεβαίωση Χαρακτηρισμού (ΒΧ) που θα επανεκδώσει ο αρχικός φορέας που τα είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν. Η ΒΧ βάσει του άρθρου 3 της 94748-4130/25-2-2019 ΚΥΑ ΔΕΝ απαιτείται για την κυκλοφορία και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις.
  2. Τα οχήματα πρώτης ταξινόμησης μετά το 1970 και για όσο ισχύει η αναστολή του άρθρου 4 παρ. 2 της 94748-4130/25-2-2019 ΚΥΑ, φέρουν την ήδη εκδοθείσα από τον εκάστοτε φορέα βεβαίωση χαρακτηρισμού (Διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΥΥ&Μ) και δεν χρειάζεται να επανεκδώσει ΒΧ ο αρχικός φορέας που τα είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν.
  3. Όλα τα ανωτέρω οχήματα πρέπει να φέρουν Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος (ΠΚΙΟ) που εκδίδεται ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ του εκάστοτε οχήματος.
  4. Βάσει του άρθρου 3 της 94748-4130/25-2-2019 ΚΥΑ για την κυκλοφορία και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις απαιτείται ΜΟΝΟ το Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος (ΠΚΙΟ).

Οφείλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι οι φορείς που εκδίδουν τα ανωτέρω έγγραφα για ιστορικά αυτοκίνητα είναι οι εξής:

Α) ΕΛΠΑ με κόστος 5€ ανά πιστοποιητικό

Β) ΕΟΟΕ με κόστος 5€ ανά πιστοποιητικό

Γ) ΕΟΦΙΛΠΑ με κόστος 20€ για ΒΧ και 40€ για ΠΚΙΟ ή 50€ και για τα 2 μαζί

Δ) ΟΜΑΕ με κόστος για ΒΧ 20€/μέλη & 30€/μη μέλη και για ΠΚΙΟ 40€/μέλη & 50€/μη μέλη ή 40€/μέλη & 50€/μη μέλη και για τα 2 μαζί

Παρακαλούνται τα μέλη μας να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου Δευτέρα έως Πέμπτη 6μμ-9μμ για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες έκδοσης των ανωτέρω εγγράφων.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΙΣΑ