ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΟ.ΦΙΛΠΑ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Νόμος 4850/2021 διαχωρίζει στο άρθρο 34 α) σε οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος πριν από την έναρξη ισχύος του άνω νόμου και β) σε οχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιστορικού ενδιαφέροντος με τον άνω νόμο.

Για οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος πριν από την έναρξη ισχύος (3/4/2023) του Ν.4850/21 απαιτείται αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του οχήματος ως ιστορικού οχήματος, το οποίο έχει χορηγηθεί από τους ορισμένους κατά το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο αρμόδιους για τον χαρακτηρισμό φορείς.

Συνεπώς για τα ήδη χαρακτηρισμένα οχήματα της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ που διαθέτουν α) εν ισχύ κάρτα FIVA και β) πιστοποιητικό καταχώρησης, δεν απαιτείται Βεβαίωση Χαρακτηρισμού. Εφόσον σύμφωνα με τα άρθρα αβ) έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τεχνικού ελέγχου του οχήματος, σύμφωνα με το άρθρο 35 και αγ) έχει διαγραφεί το όχημα από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τότε χορηγείται άδεια κυκλοφορίας με διάρκεια ισχύος δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσης αυτής.

Για τη διατήρηση των στοιχείων κυκλοφορίας, ο ιδιοκτήτης του οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος οφείλει εγκαίρως, πριν από την λήξη ισχύος της άδειας, να εφοδιάζεται με ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης της παρ. 13 του άρθρου 3 του Ν. 4850/2021.

Η ΕΟ.ΦΙΛΠΑ ως ορισμένος από το Ελληνικό Κράτος  Φορέας Χαρακτηρισμού Οχήματος Ιστορικού Ενδιαφέροντος ανακοινώνει τις ακόλουθες διαδικασίες για τον Χαρακτηρισμό Οχημάτων μετά την έναρξη του 4850/2021:

Αρ.1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (βάσει άρθρου 15.5 του Καταστατικού)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ ορίζει Τεχνικό Συμβούλιο που αποτελείται από έμπειρα μέλη σωματείων της Ομοσπονδίας με τεχνικές γνώσεις. Το ΤΣ αποτελείται από τους:

 1. Βασίλης Μιμικόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Θεσσαλονίκη
 2. Μιχάλης Μουζούκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Αθήνα
 3. Μάριος Πετροδασκαλάκης, Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού, Χανιά
 4. Νίκος Τζελέπης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πάτρα
 5. Αλέξανδρος Χόλης, Ηλεκτρονικός, Αθήνα

Το  ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Δημιουργία διαδικασίας τεχνικής επιθεώρησης οχημάτων.
 2. Ενημέρωση υφιστάμενων & κατάρτιση νέων τεχνικών εφόρων σχετικά με τις ισχύουσες διαδικασίες για την έκδοση Βεβαίωσης Χαρακτηρισμού (Αρ.3 Παρ 12 Ν.4850/2021) και  Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (Αρ.3 Παρ 13 Ν.4850/2021).
 3. Εισήγηση προς το ΔΣ για έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων έκδοσης Βεβαιώσεων Χαρακτηρισμού (κατόπιν της εισήγησης & τεχνικής έκθεσης του Τεχνικού Εφόρου). Οι Τεχνικοί Σύμβουλοι θα μπορούν διαζευκτικά να εισηγούνται την έγκριση ή την απόρριψη αιτήσεων έκδοσης Βεβαιώσεων.

Αρ.2. Διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης  Χαρακτηρισμού (Αρ.3 Παρ 12 Ν.4850/2021)

Αυτή η διαδικασία ισχύει για νέους Χαρακτηρισμούς μετά την έναρξη του Ν.4850/2021.

 1. Συμπλήρωση αίτησης προς ΕΟ.ΦΙΛΠΑ
 2. Καταβολή παραβόλου για έκδοση Βεβαίωσης  Χαρακτηρισμού 5ετούς ισχύος (90€).
 3. Επιθεώρηση από πιστοποιημένο Τεχνικό  Έφορο της Ομοσπονδίας.
 4. Αν ο Αιτών είναι μέλος σωματείου της ΕΟΦΙΛΠΑ, τότε το εκάστοτε σωματείο ορίζει & εισπράττει το τέλος της επιθεώρησης.
 5. Αν ο Αιτών ΔΕΝ είναι μέλος σωματείου της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ, τότε η ΕΟ.ΦΙΛΠΑ ορίζει Τεχνικό Έφορο που θα διενεργήσει τον έλεγχο & εισπράττει  τέλος της επιθεώρησης (62€). Στο τέλος επιθεώρησης δεν περιλαμβάνεται το κόστος μετάβασης του τεχνικού εφόρου.
 6. Σε περίπτωση ύπαρξης εν ισχύ κάρτας FIVA, που έχει χορηγηθεί μετά την έναρξη του 4850.2021 (δηλ. 3/4/2023), όπου το όχημα δεν έχει υποστεί μετατροπές από την ημερομηνία έκδοσης της, τότε η ΒΧ χορηγείται κατόπιν επιθεωρήσεως αλλά απαλλάσσεται από το τέλος επιθεώρησης.
 7. Έκδοση Βεβαίωσης Χαρακτηρισμού 5ετούς ισχύος.
 8. Η ΒΧ υπογράφεται από τον Τεχνικό Έφορο που διενέργησε τον τεχνικό έλεγχο, κατόπιν έγκρισης από το ΤΣ. Σφραγίζεται από την ΕΟ.ΦΙΛΠΑ και η σφραγίδα υπογράφεται από τον πρόεδρο της ΕΟΦΙΛΠΑ ή τον αναπληρωτή του.

Αρ.3. Διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (Αρ.3 Παρ 13 Ν.4850/2021)

Αυτή η διαδικασία ισχύει για οχήματα που τους έχουν χορηγηθεί κρατικές ιστορικές πινακίδες διετούς ή πενταετούς ισχύος.

 1. Συμπλήρωση αίτησης προς ΕΟ.ΦΙΛΠΑ για χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης.
 2. Καταβολή παραβόλου για έκδοση Πιστοποιητικού  Συμμόρφωσης 5ετούς ισχύος (90€).
 3. Επιθεώρηση από πιστοποιημένο Τεχνικό Έφορο της Ομοσπονδίας.
 4. Αν ο Αιτών είναι μέλος σωματείου της ΕΟΦΙΛΠΑ, τότε το εκάστοτε σωματείο ορίζει & εισπράττει το τέλος της επιθεώρησης.
 5. Αν ο Αιτών ΔΕΝ είναι μέλος σωματείου της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ, τότε η ΕΟ.ΦΙΛΠΑ ορίζει Τεχνικό Έφορο που θα διενεργήσει τον έλεγχο & εισπράττει  τέλος της επιθεώρησης (62€). Στο τέλος επιθεώρησης δεν περιλαμβάνεται το κόστος μετάβασης του τεχνικού εφόρου.
 6. Σε περίπτωση ύπαρξης εν ισχύ κάρτας FIVA, όπου το όχημα δεν έχει υποστεί μετατροπές από την ημερομηνία έκδοσης της, τότε το ΠΣ χορηγείται κατόπιν επιθεωρήσεως αλλά απαλλάσσεται από το τέλος επιθεώρησης.
 7. Έκδοση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης 5ετούς ισχύος.
 8. Το ΠΣ υπογράφεται από τον Τεχνικό Έφορο που διενέργησε τον τεχνικό έλεγχο κατόπιν έγκρισης από το ΤΣ. Σφραγίζεται από την ΕΟ.ΦΙΛΠΑ και η σφραγίδα υπογράφεται από τον πρόεδρο της ΕΟΦΙΛΠΑ ή τον αναπληρωτή του.

Αρ.4. Δημιουργία Μητρώου Βεβαιώσεων Χαρακτηρισμού & Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης

 

Αρ.5. Πραγματογνωμοσύνη & Βεβαίωση για Εκτελωνισμό Ιστορικού Οχήματος

 1. Μοτοσυκλέτες (κόστος 100€)
 2. Αυτοκίνητα (κόστος 150€)

ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΟΦΙΛΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ