ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Αγαπητοί λάτρεις των ιστορικών οχημάτων.

Στις 3 Απριλίου 2023 μπήκε σε εφαρμογή ο Νόμος 4850/2021, που μεταξύ άλλων ορίζει την διαδικασία χορήγησης κρατικών ιστορικών πινακίδων. Σύμφωνα με τον Νόμο 4850/2021 και την Υπουργική Απόφαση 341900.2022 αρμόδιοι φορείς πιστοποίησης είναι η Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α, η Ο.Μ.Α.Ε και η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

Η Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α είναι ο εκπρόσωπος της FIVA στην Ελλάδα και μπορεί να πιστοποιεί αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και την πλειοψηφία των αυτοκινούμενων οχημάτων γενικότερα.

Η Ο.Μ.Α.Ε είναι ο εκπρόσωπος της FIA στην Ελλάδα και μπορεί να πιστοποιεί αυτοκίνητα.

Η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. είναι ο εκπρόσωπος της FIM στην Ελλάδα και μπορεί να πιστοποιεί μοτοσυκλέτες.

 

Ο νέος νόμος διαχωρίζει σε: α) σε οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος πριν από την έναρξη ισχύος του άνω νόμου και β) σε οχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιστορικού ενδιαφέροντος μετά την έναρξη του άνω νόμου (δηλ τις 3/4/2023).

Για τα οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί πριν τις 3/4/2023 απαιτείται αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του οχήματος, από τους ορισμένους κατά το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο αρμόδιους φορείς. Με απλά λόγια δεν απαιτείται Βεβαίωση Χαρακτηρισμού και καμία άλλη επί πλέον πιστοποίηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ορθή διατήρηση της ήδη πιστοποιημένης κατάστασης του οχήματος και να μην υπάρχουν αποκλίσεις από τα ήδη καταγεγραμμένα στοιχεία στην χορηγηθείσα πιστοποίηση. Οι κάτοχοι αυτών των οχημάτων οφείλουν να περάσουν  τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) & να διαγράψουν το όχημα από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Εσφαλμένα κυκλοφορεί η άποψη ότι πρόκειται περί οριστικής διαγραφής, ενώ στην ουσία πρόκειται περί μετεγγραφής στο νεοσύστατο Μητρώο  Ιστορικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου. Κατόπιν αυτής της διαδικασίας χορηγείται άδεια κυκλοφορίας με διάρκεια ισχύος δύο (2) έτη.

 

Για τα οχήματα που χαρακτηρίζονται μετά τις 3/4/2023 απαιτείται Βεβαίωση Χαρακτηρισμού από έναν από τους ανωτέρω αρμόδιους φορείς και μετά οι κάτοχοι αυτών των οχημάτων οφείλουν να περάσουν  τεχνικό έλεγχου (ΚΤΕΟ) και να διαγράψουν το όχημα από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Κατόπιν αυτής της διαδικασίας χορηγείται άδεια κυκλοφορίας με διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη.

 

Σε μελλοντικό χρόνο, για τη διατήρηση των στοιχείων κυκλοφορίας, οι κάτοχοι ιστορικών οχημάτων οφείλουν πριν την λήξη ισχύος της άδειας (2-ετούς ή 5-ετούς), να εφοδιάζονται από τους αρμόδιους φορείς με Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης  διάρκειας πέντε (5) ετών.

 

Η Διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης  Χαρακτηρισμού & Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης περιγράφεται λεπτομερώς στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α. www.filpafederation.gr

 

Η διαδικασία χορήγησης Βεβαιώσεων Χαρακτηρισμού έχει ήδη ξεκινήσει και η ομοσπονδία μας θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει μέσω των σωματείων-μελών μας, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας και αναγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα μας.

 

Η έκδοση αδειών μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου ΕΧΕΙ ΗΔΗ ξεκινήσει!